JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR
                                                                        Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
              1- İlimiz, Türkoğlu ve Onikişubat İlçesi sınırları dâhilinde bulunan dosyalarında mevcut krokisinde ve şartnamesinde gösterilen aşağıda belirtilen 3(üç) adet jeotermal kaynak su arama alanının ihale tarihinden itibaren ayrı ayrı 3 (üç) yıl süreyle 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihalesi yapılacaktır. Ruhsat sahibinin talep etmesi ve talebin idarece uygun bulunması durumunda 1 (bir) yıl süreyle uzatılacaktır.
              2- İhale Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İsmet Paşa
Mahallesi, Trabzon Caddesi Özel İdare İş Merkezi Kat:10 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresindeki Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında 30.04.2018 günü saat 10:30’dan itibaren aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
              3- İhaleye katılabilmek için:
      Genel:
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan ihale müracaat formunu, (şartname ekinde)
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubunun aslını,
 • İmzalanmış şartnameyi (şartnameyi okudum kabul ediyorum şerhi yazılacak),
 • Bağlı olduğu vergi dairesi ile numarasını gösterir belgesini,
 • İhale şartnamesini aldığına dair tahsilat makbuzunun aslını,
 • Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsünü,
 • Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)
 • İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgeyi,
 • İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi,
      Gerçek Kişiler:
 • T.C. kimlik numarası ile birlikte onaylı Nüfus Cüzdanı suretini,
 • Noter tasdikli imza sirkülerini,
 • İkametgâh ilmühaberini,
       Tüzel Kişiler:
       a- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu, şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Noter tasdikli suretini,
       b- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2018 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini,
      c- Yönetimin Noter onaylı imza sirkülerini,
       İhale saatine kadar 2. maddedeki adreste bulunan ihale komisyonuna vermeleri şarttır.
       4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
       5- İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler, ihale şartnamesini ve ihale dosyasını Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görebilir, 500,00 TL karşılığında alabilir.
       6- Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 
Sıra No
İli
İlçesi
Kaynağın Cinsi
Alanı (Hektar)
İhale Bedeli (TL)
Geçici Teminat (TL)
İhale Günü
İhale Saati
1
Kahramanmaraş
Türkoğlu
Jeotermal Kaynak
4907,5
126.172,00
25.234,40
30.04.2018
10:30
2
Kahramanmaraş
Onikişubat
Jeotermal Kaynak
2310,3
59.398,00
11.879,60
30.04.2018
11:00
3
Kahramanmaraş
Onikişubat
Jeotermal Kaynak
829,69
21.331,00
4.266,20
30.04.2018
11:30
İlan olunur.